Regulamin basenu

1. Operatorem i administratorem basenu położonego w Krakowie przy ulicy Ludwinowskiej 11 jest firma: Nawierski Wernikowski Lemon Concept S.C.  zarejestrowana pod adresem: ulica Ludwinowska 11/poziom -1, basen 30-331 Kraków.

2. Korzystanie z basenu jest możliwe wyłącznie dla klubowiczów oraz po akceptacji regulaminu. Przed wejściem na teren hali basenowej i skorzystaniem z urządzeń należy zapoznać się z niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”) oraz z instrukcjami obsługi wyposażenia. Należy pamiętać że korzystanie z basenu jest na własną odpowiedzialność.

3. Użytkownik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać w czasie pobytu na terenie obiektu Regulaminu i w/w instrukcji pod rygorem usunięcia z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

4. Każda osoba znajdująca się na terenie Lemon Fitness, a w szczególności w obrębie hali basenowej jest zobowiązana bezwzględnie przestrzegać komunikatów i wykonywać polecenia personelu.

5. Opłata za wstęp pobierana jest za co najmniej jedną godzinę i nie podlega zwrotowi, czas mierzony jest od momentu wydania klucza do szafki do czasu jego zwrotu. Przebywanie na terenie obiektu poza godzinami otwarcia skutkuje dodatkową opłatą (jak za jego wynajem) i wynosi 200zł za godzinę.

6. Za każdą minutę przekroczonego czasu użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę według aktualnego cennika.

7. Wstęp na halę basenową możliwy jest wyłącznie boso, przez „nogo myję” w stroju kąpielowym.

8. Przed rozpoczęciem kąpieli w basenie należy dokładnie umyć ciało z użyciem środków myjących.

9. Dzieci do lat 15 mogą przebywać na terenie hali basenowej tylko z pełnoletnim opiekunem który, ponosi za nie odpowiedzialność.

10. Teren hali basenowej, a także saunę należy opuścić najpóźniej 15 min. przed zamknięciem obiektu.

11. Za negatywne skutki korzystania z hali basenowej spowodowane naruszaniem regulaminu operator nie ponosi odpowiedzialności.

12. W obrębie całego obiektu nie wolno: spożywać alkoholu, środków odurzających, wnosić ostrych i/lub niebezpiecznych przedmiotów, spożywać artykułów żywnościowych poza miejscami do tego przeznaczonymi (kawiarenka przy recepcji), palić tytoniu (z wyłączeniem zewnętrznego patio).

13. Zabrania się korzystania z basenu osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających oraz osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorującym na przypadłości, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, posiadającym plastry opatrunkowe i bandaże.

14. Personel basenu może sprawdzić stan trzeźwości osób przebywających na terenie obiektu. Odmowa poddania się testowi skutkuje natychmiastowym usunięciem z basenu.

15. W przypadku grup zorganizowanych obowiązek zapoznania się z Regulaminem i odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki zachowań uczestników spoczywa na opiekunie grupy.

16. Osoby chore, mające obniżoną sprawność, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać z basenu i urządzeń znajdujących się w jego obrębie ze szczególną, stosowną do ich stanu zdrowia ostrożnością. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z obiektu przez wyżej wymienionych klientów.

17. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności zarobkowej (w tym udzielania prywatnych lekcji pływania) bez zgody operatora basenu pod groźbą kary.

18. W obrębie niecki basenowej zabronione jest: bieganie, skoki do wody, żucie gumy, pozostawiania dzieci bez opieki, używania własnego sprzętu pływającego (pontonów, materaców lub innych dmuchanych zabawek do pływania), zanieczyszczania wody basenowej w tym używania mydła i innych środków chemicznych, stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu innych użytkowników, przebywania osób nieprzebranych w strój kąpielowy, zachowywania się w sposób uciążliwy dla innych lub budzących ogólne zgorszenie, wnoszenia szklanych pojemników i opakowań.

19. Wszystkie skaleczenia, urazy jak również nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać ratownikowi.

20. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać z basenu z zachowaniem szczególnej ostrożności, wyłącznie w strefie oznaczonej dla „nieumiejących pływać”.

21. Ilość osób przebywających w basenie nie może przekraczać 45 osób, a grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 25 uczestników przypadających na jedną osobę prowadzącą zajęcia.

22. Zajęcia grupowe odbywają się wedle ściśle określonego harmonogramu.

23. W razie niebezpieczeństwa personel może nakazać kąpiącym natychmiastowe wyjście z wody.

24. Za szkody materialne odpowiedzialność w pełni ponosi sprawca.

25. W przypadku zagubienia bądź uszkodzenia kluczyka do szatni użytkownik zobowiązany jest uregulować opłatę w wysokości 50 zł.

26. Za zniszczenie elementów wyposażenia obiektu, a także za zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wartości szkody.

27. Operator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione na terenie obiektu bądź utracone na skutek kradzieży.

28. Brak znajomości regulaminu oraz instrukcji użytkowania: sauny, jacuzzi, siłowni, zajęć fitness i sali masażu nie zwalnia z ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania basenu i jego urządzeń.

29. Wejście na teren obiektu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu, osoby niezgadzające się z jego postanowieniami zobowiązane są do natychmiastowego opuszczenia obiektu.