Regulamin fitness

1. Każda osoba chcąca skorzystać z usług Klubu musi podpisać poniższy regulamin.
2.  Osoby biorące udział w zajęciach fitness (zwani dalej Członkami Klubu) organizowanych przez Lemon Fitness zobowiązane są do przestrzegania obowiązującego regulaminu. Klub upoważnia Członków Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz usług świadczonych w Klubie wyłącznie na warunkach wskazanych w umowie.
3. Osoby biorące udział w zajęciach, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem lub przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne lub psychiczne mają obowiązek poinformować o tym pracowników Klubu.
4. Członek Klubu bierze odpowiedzialność za konsekwencje zdrowotne wynikające z uczestnictwa
w zajęciach fitness organizowanych przez Lemon Fitness oraz posiada pozwolenie lekarskie na udział w zajęciach proponowanych przez Klub.
5. Członkowie Klubu mogą korzystać z usług naszego Trenera Personalnego, w przypadku treningu z Trenerem z zewnątrz koniecznie jest uiszczenie opłaty w wysokości 20 zł.
6. Osoby biorące udział w zajęciach są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń oraz zmiany obuwia na sportowe.
7. Klient za kluczyk zobowiązany jest zostawić kartę z nazwiskiem.
8. Za zgubienie kluczyka obowiązuję opłata 25 zł
9. W przypadku wyrobienia duplikatu karty klient płaci kwotę 20 zł
10.Członkowie są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia z trenerami/instruktorami punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć. Członkowie Klubu są zobowiązani nie zakłócać zajęć z trenerami/ instruktorami w żaden sposób.
11.W odniesieniu do wszystkich zajęć, Lemon Fitness zastrzega sobie prawo do wymagania wcześniejszego zapisania się na takie zajęcia i do ustalenia warunków takiej rejestracji. Zapisywać można się telefonicznie, mailowo, przez facebooka lub przez stronę lemon.gymmanager.com.pl.
12. Zajęcia należy odwoływać z minimum dwu-godzinnym wyprzedzeniem, w przeciwnym wypadku po 3 nieodwołanych wizytach Członek Klubu ma skrócony karnet o 1 dzień, w przypadku kart: Multisport, Fitprofit po 3 nie odwołanych wizytach zostaje zablokowana możliwość zapisów na kolejne takie same zajęcia.
13. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć najpóźniej 3 godziny przed rozpoczęciem.
14. Prowadzący zajęcia trener/instruktor ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć jeśli w opinii trenera/instruktora sala ćwiczeń jest przepełniona lub Członek Klubu
nie przestrzega poleceń trenera.
15. Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty według dostępnego w Lemon Fitness cennika.
16. Z wykupionego karnetu nie mogą korzystać osoby trzecie.
17. Z zajęć w Klubie mogą korzystać osoby posiadające ważny karnet imienny, karty: Multisport, FitProfit, Oksystem oraz osoby, które wykupiły wejście jednorazowe.
18. Członek Klubu zobowiązany jest do okazywania swojego karnetu każdorazowo w recepcji Klubu.
19. Osoby, które chcą wziąć udział w zajęciach fitness zobowiązane są do wcześniejszego zapisania się
na wybrane zajęcia fitness telefonicznie, mailowo lub na facebook’u oraz zobowiązują się
do przestrzegania dni i godzin wykupionych zajęć.
20. Do Klubu nie mają wstępu osoby poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, w której rodzic
lub opiekun prawny wyda pisemne zezwolenie na udział w zajęciach fitness. Rodzic lub opiekun przejmuje pełną odpowiedzialność za pobyt dziecka na terenie klubu.
21. Na terenie basenu nie ma ratownika, basen przeznaczony jest tylko dla osób umiejących pływać, dzieci wchodzą tylko pod opieką osób dorosłych.
22. Lemon Fitness zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia)
w razie potrzeby oraz zmiany planu zajęć, osób prowadzących zajęcia. Informacje dotyczące zmian dostępne będą na tablicach informacyjnych na terenie Klubu, w recepcji oraz na stronie internetowej i facebooku.
23. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.
24. Zabronione jest wchodzenie na teren Klubu przez osoby, będące pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź substancji psychotropowych.
25. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia Klubu (lustra, elewacje ścienne, plakaty, podłogi) ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
26. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie przyzwoicie, tak, aby nie przeszkadzać innym Członkom Klubu. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone.
27. Członkowie Klubu, w trakcie uprawiania jakichkolwiek ćwiczeń sportowych, są obowiązani
do noszenia odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego.
28. Palenie jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Klubu.
29. Używanie telefonów komórkowych, w sytuacji kiedy przeszkadza to w prowadzeniu zajęć jest zabronione w Klubie.
30. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe  pozostawione w szatni oraz na terenie klubu.
31. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi drogą mailową informacji marketingowych oraz newsletter’a, oraz wysyłanie smsa w ramach oferty urodzinowej, a także przesyłanie wiadomości drogą elektroniczną związanych z zajęciami fitness.
32. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją niniejszego  zgłoszenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych(Dz.U.Nr 133poz833).
33. Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie oraz przetwarzanie mojego wizerunku  w celach szkoleniowych, edukacyjnych i reklamowych.
34. Przed uczestnictwem w zajęciach po raz pierwszy Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z regulaminem Lemon Fitness, rozumie i akceptuje warunki uczestnictwa w zajęciach i zobowiązuje się do ich przestrzegania.