Regulamin basenu

Regulamin BASENU

1. Operatorem i administratorem basenu położonego w Krakowie przy ulicy Ludwinowskiej 11 jest firma: Lemon Fitness sp. z o.o.   zarejestrowana pod adresem: ulica Ludwinowska 11/LU1 30-331 Kraków, nip : 6762575386

2. Korzystanie z basenu jest możliwe wyłącznie dla klubowiczów oraz po akceptacji regulaminu. Przed wejściem na teren hali basenowej i skorzystaniem z urządzeń należy zapoznać się z niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”) oraz z instrukcjami obsługi wyposażenia. Należy pamiętać że korzystanie z basenu jest na własną odpowiedzialność.

3. Użytkownik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać w czasie pobytu na terenie obiektu Regulaminu i w/w instrukcji pod rygorem usunięcia z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

4. Każda osoba znajdująca się na terenie Lemon Fitness, a w szczególności w obrębie hali basenowej jest zobowiązana bezwzględnie przestrzegać komunikatów i wykonywać polecenia personelu.

5. Opłata za wstęp pobierana jest za co najmniej jedną godzinę i nie podlega zwrotowi, czas mierzony jest od momentu wydania klucza do szafki do czasu jego zwrotu. Przebywanie na terenie obiektu poza godzinami otwarcia skutkuje dodatkową opłatą (jak za jego wynajem) i wynosi 200zł za godzinę.

6. Za każdą minutę przekroczonego czasu użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę według aktualnego cennika.

7. Wstęp na halę basenową możliwy jest wyłącznie boso, przez „nogo myję” w stroju kąpielowym. Przed rozpoczęciem kąpieli w basenie należy dokładnie umyć ciało z użyciem środków myjących.

8.  Niecka basenowa nie jest pod stałym nadzorem, dlatego kąpiel w nim jest na własną odpowiedzialność.  Zabrania się nurkowania, pływania sportowego, długodystansowego, oraz używania do innych celów niż rekreacyjne (kąpielowe).  O braku nadzoru użytkownik zdaje sobie sprawę i korzystając z niej akceptuje takie warunki.

9. Dzieci do lat 15 mogą przebywać na terenie hali basenowej tylko z pełnoletnim opiekunem który, ponosi za nie odpowiedzialność.

10. Teren hali basenowej, a także saunę należy opuścić najpóźniej 15 min. przed zamknięciem obiektu.

11. Za negatywne skutki korzystania z hali basenowej spowodowane naruszaniem regulaminu operator nie ponosi odpowiedzialności.

12. W obrębie całego obiektu nie wolno: spożywać alkoholu, środków odurzających, wnosić ostrych i/lub niebezpiecznych przedmiotów, spożywać artykułów żywnościowych poza miejscami do tego przeznaczonymi (kawiarenka przy recepcji), palić tytoniu (z wyłączeniem zewnętrznego patio).

13. Zabrania się korzystania z basenu osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających oraz osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorującym na przypadłości, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, posiadającym plastry opatrunkowe i bandaże.

14. Personel basenu może sprawdzić stan trzeźwości osób przebywających na terenie obiektu. Odmowa poddania się testowi skutkuje natychmiastowym usunięciem z basenu.

15. W przypadku grup zorganizowanych obowiązek zapoznania się z Regulaminem i odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki zachowań uczestników spoczywa na opiekunie grupy.

16. Osoby chore, mające obniżoną sprawność, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać z basenu i urządzeń znajdujących się w jego obrębie ze szczególną, stosowną do ich stanu zdrowia ostrożnością. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z obiektu przez wyżej wymienionych klientów.

17. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności zarobkowej (w tym udzielania prywatnych lekcji pływania) bez zgody operatora basenu pod groźbą kary.

18. W obrębie niecki basenowej zabronione jest: bieganie, skoki do wody, żucie gumy, pozostawiania dzieci bez opieki, używania własnego sprzętu pływającego (pontonów, materaców lub innych dmuchanych zabawek do pływania), zanieczyszczania wody basenowej w tym używania mydła i innych środków chemicznych, stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu innych użytkowników, przebywania osób nieprzebranych w strój kąpielowy, zachowywania się w sposób uciążliwy dla innych lub budzących ogólne zgorszenie, wnoszenia szklanych pojemników i opakowań.

19. Wszystkie skaleczenia, urazy jak również nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać do personelu.

20. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać z basenu z zachowaniem szczególnej ostrożności, wyłącznie w towarzystwie osoby pełniącej role opiekuna, która potrafi pływać bądź z instruktorem pływania.

21. Ilość osób przebywających w basenie nie może przekraczać 45 osób, a grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 25 uczestników przypadających na jedną osobę prowadzącą zajęcia.

22. Zajęcia grupowe odbywają się wedle ściśle określonego harmonogramu.

23. W razie niebezpieczeństwa personel może nakazać kąpiącym natychmiastowe wyjście z wody.

24. Za szkody materialne odpowiedzialność w pełni ponosi sprawca.

25. W przypadku zagubienia bądź uszkodzenia kluczyka do szatni użytkownik zobowiązany jest uregulować opłatę w wysokości 50 zł.

26. Za zniszczenie elementów wyposażenia obiektu, a także za zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wartości szkody.

27. Operator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione na terenie obiektu bądź utracone na skutek kradzieży.

28. Brak znajomości regulaminu oraz instrukcji użytkowania: sauny, jacuzzi, siłowni, zajęć fitness i sali masażu nie zwalnia z ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania basenu i jego urządzeń.

29. Wejście na teren obiektu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu, osoby niezgadzające się z jego postanowieniami zobowiązane są do natychmiastowego opuszczenia obiektu.

 

REGULAMIN FITNESS

 

 1. Każda osoba chcąca skorzystać z usług Klubu musi podpisać poniższy regulamin.
  2.  Osoby biorące udział w zajęciach fitness (zwani dalej Członkami Klubu) organizowanych przez Lemon Fitness zobowiązane są do przestrzegania obowiązującego regulaminu. Klub upoważnia Członków Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz usług świadczonych w Klubie wyłącznie na warunkach wskazanych w umowie.
  3. Osoby biorące udział w zajęciach, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem lub przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne lub psychiczne mają obowiązek poinformować o tym pracowników Klubu.
  4. Członek Klubu bierze odpowiedzialność za konsekwencje zdrowotne wynikające z uczestnictwa
  w zajęciach fitness organizowanych przez Lemon Fitness oraz posiada pozwolenie lekarskie na udział w zajęciach proponowanych przez Klub.
  5. Członkowie Klubu mogą korzystać z usług naszego Trenera Personalnego, w przypadku treningu z Trenerem z zewnątrz koniecznie jest uiszczenie opłaty w wysokości 20 zł.
  6. Osoby biorące udział w zajęciach są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń oraz zmiany obuwia na sportowe.
  7. Klient za kluczyk zobowiązany jest zostawić kartę z nazwiskiem.
  8. Za zgubienie kluczyka obowiązuję opłata 25 zł
  9. W przypadku wyrobienia duplikatu karty klient płaci kwotę 20 zł
  10.Członkowie są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia z trenerami/instruktorami punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć. Członkowie Klubu są zobowiązani nie zakłócać zajęć z trenerami/ instruktorami w żaden sposób.
  11.W odniesieniu do wszystkich zajęć, Lemon Fitness zastrzega sobie prawo do wymagania wcześniejszego zapisania się na takie zajęcia i do ustalenia warunków takiej rejestracji. Zapisywać można się telefonicznie, mailowo, przez facebooka lub przez stronę lemon.gymmanager.com.pl.
  12. Zajęcia należy odwoływać z minimum dwu-godzinnym wyprzedzeniem, w przeciwnym wypadku po 3 nieodwołanych wizytach Członek Klubu ma skrócony karnet o 1 dzień, w przypadku kart: Multisport, Fitprofit po 3 nie odwołanych wizytach zostaje zablokowana możliwość zapisów na kolejne takie same zajęcia.
  13. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć najpóźniej 3 godziny przed rozpoczęciem.
  14. Prowadzący zajęcia trener/instruktor ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć jeśli w opinii trenera/instruktora sala ćwiczeń jest przepełniona lub Członek Klubu
  nie przestrzega poleceń trenera.
  15. Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty według dostępnego w Lemon Fitness cennika.
  16. Z wykupionego karnetu nie mogą korzystać osoby trzecie.
  17. Z zajęć w Klubie mogą korzystać osoby posiadające ważny karnet imienny, karty: Multisport, FitProfit, Oksystem oraz osoby, które wykupiły wejście jednorazowe.
  18. Członek Klubu zobowiązany jest do okazywania swojego karnetu każdorazowo w recepcji Klubu.
  19. Osoby, które chcą wziąć udział w zajęciach fitness zobowiązane są do wcześniejszego zapisania się
  na wybrane zajęcia fitness telefonicznie, mailowo lub na facebook’u oraz zobowiązują się
  do przestrzegania dni i godzin wykupionych zajęć.
  20. Do Klubu nie mają wstępu osoby poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, w której rodzic
  lub opiekun prawny wyda pisemne zezwolenie na udział w zajęciach fitness. Rodzic lub opiekun przejmuje pełną odpowiedzialność za pobyt dziecka na terenie klubu.
  21. Na terenie basenu nie ma ratownika, basen przeznaczony jest tylko dla osób umiejących pływać, dzieci wchodzą tylko pod opieką osób dorosłych.
  22. Lemon Fitness zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia)
  w razie potrzeby oraz zmiany planu zajęć, osób prowadzących zajęcia. Informacje dotyczące zmian dostępne będą na tablicach informacyjnych na terenie Klubu, w recepcji oraz na stronie internetowej i facebooku.
  23. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.
  24. Zabronione jest wchodzenie na teren Klubu przez osoby, będące pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź substancji psychotropowych.
  25. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia Klubu (lustra, elewacje ścienne, plakaty, podłogi) ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
  26. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie przyzwoicie, tak, aby nie przeszkadzać innym Członkom Klubu. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone.
  27. Członkowie Klubu, w trakcie uprawiania jakichkolwiek ćwiczeń sportowych, są obowiązani
  do noszenia odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego.
  28. Palenie jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Klubu.
  29. Używanie telefonów komórkowych, w sytuacji kiedy przeszkadza to w prowadzeniu zajęć jest zabronione w Klubie.
  30. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe  pozostawione w szatni oraz na terenie klubu.
  31. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi drogą mailową informacji marketingowych oraz newsletter’a, oraz wysyłanie smsa w ramach oferty urodzinowej, a także przesyłanie wiadomości drogą elektroniczną związanych z zajęciami fitness.
  32. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją niniejszego  zgłoszenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych(Dz.U.Nr 133poz833).
  33. Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie oraz przetwarzanie mojego wizerunku  w celach szkoleniowych, edukacyjnych i reklamowych.
  34. Przed uczestnictwem w zajęciach po raz pierwszy Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z regulaminem Lemon Fitness, rozumie i akceptuje warunki uczestnictwa w zajęciach i zobowiązuje się do ich przestrzegania.