Regulaminy Klubu

Regulamin BASENU

1. Operatorem i administratorem basenu położonego w Krakowie przy ulicy Ludwinowskiej 11 jest firma: Lemon Fitness sp. z o.o.   zarejestrowana pod adresem: ulica Ludwinowska 11/LU1 30-331 Kraków, nip : 6762575386

2. Korzystanie z basenu jest możliwe wyłącznie dla klubowiczów oraz po akceptacji regulaminu. Przed wejściem na teren hali basenowej i skorzystaniem z urządzeń należy zapoznać się z niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”) oraz z instrukcjami obsługi wyposażenia. Należy pamiętać że korzystanie z basenu jest na własną odpowiedzialność.

3. Użytkownik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać w czasie pobytu na terenie obiektu Regulaminu i w/w instrukcji pod rygorem usunięcia z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

4. Każda osoba znajdująca się na terenie Lemon Fitness, a w szczególności w obrębie hali basenowej jest zobowiązana bezwzględnie przestrzegać komunikatów i wykonywać polecenia personelu.

5. Opłata za wstęp pobierana jest za co najmniej jedną godzinę i nie podlega zwrotowi, czas mierzony jest od momentu wydania klucza do szafki do czasu jego zwrotu. Przebywanie na terenie obiektu poza godzinami otwarcia skutkuje dodatkową opłatą (jak za jego wynajem) i wynosi 200zł za godzinę.

6. Za każdą minutę przekroczonego czasu użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę według aktualnego cennika.

7. Wstęp na halę basenową możliwy jest wyłącznie boso, przez „nogo myję” w stroju kąpielowym. Przed rozpoczęciem kąpieli w basenie należy dokładnie umyć ciało z użyciem środków myjących.

8.  Niecka basenowa nie jest pod stałym nadzorem, dlatego kąpiel w nim jest na własną odpowiedzialność.  Zabrania się nurkowania, pływania sportowego, długodystansowego, oraz używania do innych celów niż rekreacyjne (kąpielowe).  O braku nadzoru użytkownik zdaje sobie sprawę i korzystając z niej akceptuje takie warunki.

9. Dzieci do lat 15 mogą przebywać na terenie hali basenowej tylko z pełnoletnim opiekunem który, ponosi za nie odpowiedzialność.

10. Teren hali basenowej, a także saunę należy opuścić najpóźniej 15 min. przed zamknięciem obiektu.

11. Za negatywne skutki korzystania z hali basenowej spowodowane naruszaniem regulaminu operator nie ponosi odpowiedzialności.

12. W obrębie całego obiektu nie wolno: spożywać alkoholu, środków odurzających, wnosić ostrych i/lub niebezpiecznych przedmiotów, spożywać artykułów żywnościowych poza miejscami do tego przeznaczonymi (kawiarenka przy recepcji), palić tytoniu (z wyłączeniem zewnętrznego patio).

13. Zabrania się korzystania z basenu osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających oraz osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorującym na przypadłości, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, posiadającym plastry opatrunkowe i bandaże.

14. Personel basenu może sprawdzić stan trzeźwości osób przebywających na terenie obiektu. Odmowa poddania się testowi skutkuje natychmiastowym usunięciem z basenu.

15. W przypadku grup zorganizowanych obowiązek zapoznania się z Regulaminem i odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki zachowań uczestników spoczywa na opiekunie grupy.

16. Osoby chore, mające obniżoną sprawność, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać z basenu i urządzeń znajdujących się w jego obrębie ze szczególną, stosowną do ich stanu zdrowia ostrożnością. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z obiektu przez wyżej wymienionych klientów.

17. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności zarobkowej (w tym udzielania prywatnych lekcji pływania) bez zgody operatora basenu pod groźbą kary.

18. W obrębie niecki basenowej zabronione jest: bieganie, skoki do wody, żucie gumy, pozostawiania dzieci bez opieki, używania własnego sprzętu pływającego (pontonów, materaców lub innych dmuchanych zabawek do pływania), zanieczyszczania wody basenowej w tym używania mydła i innych środków chemicznych, stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu innych użytkowników, przebywania osób nieprzebranych w strój kąpielowy, zachowywania się w sposób uciążliwy dla innych lub budzących ogólne zgorszenie, wnoszenia szklanych pojemników i opakowań.

19. Wszystkie skaleczenia, urazy jak również nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać do personelu.

20. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać z basenu z zachowaniem szczególnej ostrożności, wyłącznie w towarzystwie osoby pełniącej role opiekuna, która potrafi pływać bądź z instruktorem pływania.

21. Ilość osób przebywających w basenie nie może przekraczać 45 osób, a grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 25 uczestników przypadających na jedną osobę prowadzącą zajęcia.

22. Zajęcia grupowe odbywają się wedle ściśle określonego harmonogramu.

23. W razie niebezpieczeństwa personel może nakazać kąpiącym natychmiastowe wyjście z wody.

24. Za szkody materialne odpowiedzialność w pełni ponosi sprawca.

25. W przypadku zagubienia bądź uszkodzenia kluczyka do szatni użytkownik zobowiązany jest uregulować opłatę w wysokości 50 zł.

26. Za zniszczenie elementów wyposażenia obiektu, a także za zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wartości szkody.

27. Operator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione na terenie obiektu bądź utracone na skutek kradzieży.

28. Brak znajomości regulaminu oraz instrukcji użytkowania: sauny, jacuzzi, siłowni, zajęć fitness i sali masażu nie zwalnia z ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania basenu i jego urządzeń.

29. Wejście na teren obiektu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu, osoby niezgadzające się z jego postanowieniami zobowiązane są do natychmiastowego opuszczenia obiektu.

 

REGULAMIN ZAJĘĆ FITNESS

 1. Każda osoba chcąca skorzystać z usług Klubu, a w szczególności zajęć fitness w tym aqua fitness zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i zaakceptować go.
 2. Niniejszy regulamin dotyczy udziału w zajęciach fitness w klubie Lemon Fitness, którego operatorem jest Lemon Fitness sp. z o. o. i należy go traktować równorzędnie ze wszystkimi innymi regulaminami klubu w tym regulaminem klubu, regulaminem basenu, regulaminem Sali funkcjonalnej, regulaminem cardio, regulaminem nauk pływania, regulaminem treningów personalnych. Przed skorzystaniem z usług klubu należy zapoznać się z regulaminem ogólnym oraz wszystkimi regulaminami szczegółowymi usług z których klient będzie korzystał oraz zaakceptowanie ich, skorzystanie z usług równa się akceptacji wszystkich regulaminów
 3. Osoby biorące udział w zajęciach fitness (zwani dalej Członkami Klubu) organizowanych przez Lemon Fitness zobowiązane są do przestrzegania obowiązującego regulaminu. Klub upoważnia Członków Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz usług świadczonych w Klubie wyłącznie na warunkach wskazanych w umowie.
 4. Osoby biorące udział w zajęciach, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem lub przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne lub psychiczne mają obowiązek poinformować o tym pracowników Klubu.
 5. Członek Klubu bierze odpowiedzialność za konsekwencje zdrowotne wynikające z uczestnictwa w zajęciach fitness organizowanych przez Lemon Fitness oraz posiada pozwolenie lekarskie na udział w zajęciach proponowanych przez Klub.
 6. Osoby biorące udział w zajęciach są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń oraz zmiany obuwia na sportowe.
 7. Na salę fitness nie wolno wnosić odzieży wierzchniej oraz torby sportowej.
 8. Na zajęciach fitness obowiązuje strój sportowy oraz obuwie zamienne sportowe.
 9. Klient za kluczyk do szafki zobowiązany jest zostawić kartę z nazwiskiem lub depozyt w wysokości 50 zł.
 10. Za zgubienie kluczyka obowiązuję opłata 50 zł.
 11. W przypadku wyrobienia duplikatu karty klubowej klient płaci kwotę 20 zł.
 12. Członkowie są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia z trenerami/instruktorami punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć. Członkowie Klubu są zobowiązani nie zakłócać zajęć z trenerami/ instruktorami w żaden sposób.
 13. Na zajęcia fitness wymagane są zapisy. Zapisu można dokonać najwcześniej 6 dni przed rozpoczęciem zajęć. Aby dokonać zapisu na zajęcia należy mieć założone konto klienta w systemie gymmanager.com.pl. Zapisywać na zajęcia należy się samodzielnie przez stronę.
 14. Zajęcia należy odwoływać z minimum dwu-godzinnym wyprzedzeniem. W wypadku nieodwołanej wizyty klient musi zapłacić 20 zł kary za niewypisanie się z zajęć. Dopiero po opłaceniu należności możliwe będzie zapisanie się na kolejne zajęcia.
 15. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć najpóźniej 3 godziny przed rozpoczęciem.
 16. Klub zastrzega sobie prawo do sprawdzania listy obecności na zajęciach w przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób na zajęciach fitness.
 17. Prowadzący zajęcia trener/instruktor ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć jeśli w opinii trenera/instruktora sala ćwiczeń jest przepełniona lub Członek Klubu nie przestrzega poleceń trenera.
 18. Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za korzystanie z klubu według dostępnego w Lemon Fitness cennika.
 19. Członek Klubu wyraża zgodę na nagrywanie, fotografowanie i zdaje sobie sprawę- że może zostać utrwalony na fotografiach oraz nagraniach wykorzystywanych w social mediach klubu
 20. Zabrania się z korzystania z zajęć fitness pod wpływem alkoholu, silnych leków, oraz innych substancji psychoaktywnych
 21. Zabrania się palenia papierosów na Sali fitness a także, w każdym innym pomieszczeniu klubu. Zakaz dotyczy również e-papierosów.
 22. Za szkody w mieniu i na osobach Członek Klubu odpowiada samodzielnie, zobowiązuje się do pokrycia wyrządzonych szkód.
 23. Na terenie Sali fitness działa dla bezpieczeństwa monitoring, zapis z monitoringu może zostać użyty dla wykrycia i potwierdzenia wyrządzenia szkody na mieniu i osobach na co Członek klubu wyraża zgodę.
 24. Z wykupionego karnetu nie mogą korzystać osoby trzecie.
 25. Z zajęć w Klubie mogą korzystać osoby posiadające ważny karnet imienny, karty: Multisport, FitProfit, Medicover Sport oraz osoby, które wykupiły wejście jednorazowe.
 26. Członek Klubu zobowiązany jest do okazywania swojego karnetu każdorazowo w recepcji Klubu przed przystąpieniem do zajęć fitness.
 27. Przed uczestnictwem w zajęciach po raz pierwszy Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z regulaminem Lemon Fitness, rozumie i akceptuje warunki uczestnictwa w zajęciach i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 28. Z zajęć fitness mogą korzystać osoby, które mają ukończone 16 lat oraz posiadają zgodę rodzica na korzystanie z siłowni ( zgoda do odebrania w recepcji klubu). Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z zajęć fitness wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego oraz muszą posiadać zgodę rodzica na korzystanie z siłowni.

REGULAMIN SALI FUNKCJONALNEJ

 1. Operatorem i administratorem siłowni zwanej dalej także salą funkcjonalną położonej w Krakowie ul. Ludwinowska 11 jest firma: Lemon Fitness Spółka z o. o. prowadząca działalność pod adresem: Ludwinowska 11/LU1 30-331 Kraków.
 2. Wszystkie osoby przebywające w sali funkcjonalnej (zwane dalej Członkami Klubu) zobowiązane są do przestrzegania obowiązującego regulaminu. Klub upoważnia Członków Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz usług świadczonych w Klubie wyłącznie na warunkach wskazanych w umowie.
 3. Przed korzystaniem z siłowni po raz pierwszy Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z regulaminem sali funkcjonalnej Lemon Fitness, rozumie i akceptuje zawarte w nim warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeśli nie akceptuje zawartych w regulaminie warunków, nie może korzystać z sali funkcjonalnej i powinien opuścić klub.
 4. Z sali funkcjonalnej mogą korzystać (a co za tym idzie przebywać w niej) osoby po wykupieniu karnetu, jednorazowego wstępu, korzystające z programu partnerskiego akceptowanego przez Właściciela (MultiSport, FitProfit, Medicover Sport) lub mieszkańcy apartamentów Ludwinów, posiadający ważny karnet Mieszkańca.
 5. Z sali funkcjonalnej Członkowie Klubu mogą korzystać w godzinach otwarcia Klubu. Klient jest zobowiązany do opuszczenia sali 15 minut przed zamknięciem Klubu tj. o 22.45.
 6. Lemon Fitness zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia siłowni (ich skrócenia lub wydłużenia) w razie potrzeby oraz zamknięcia poszczególnych stref, w ramach organizacji eventu, zawodów lub innych wydarzeń. W przypadku zmiany godzin lub zamknięcia, o którym mowa, nie będzie możliwości korzystania z sali funkcjonalnej Lemon Fitness. Informacje dotyczące zmian dostępne będą na tablicach informacyjnych Klubu, w recepcji oraz na Facebooku.
 7. Sala siłowni, funkcjonalna oraz cardio nie jest przeznaczona dla dzieci. Wstęp na ich teren oprócz opisanych wyjątków jest zabroniony. Z siłowni mogą korzystać osoby, które mają ukończone 16 lat oraz posiadają zgodę rodzica na korzystanie z siłowni ( zgoda do odebrania w recepcji klubu).Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z siłowni wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego lub pracownika Klubu oraz muszą posiadać zgodę rodzica na korzystanie z siłowni.Zakaz przybywania dzieci nie dotyczy zajęć zorganizowanych z trenerem (np. OCR KIDS). Zabronione jest przebywanie dziecka „czekającego”, na opiekuna w czasie jego treningu.Za szkody na mieniu oraz osobach (w tym na sobie) wyrządzonych mimo złamania zakazu, odpowiada opiekun dziecka
 1. Członkowie Klubu mają prawo korzystać ze wszystkich maszyn i sprzętu sportowego znajdującego się w sali funkcjonalnej.
 2. Każdy korzystający z sali funkcjonalnej deklaruje, że zapoznał się z instrukcją obsługi maszyn i sprzętu znajdującego się na siłowni, a co za tym idzie wie, jak prawidłowo z niego korzystać.
 3. Każda nieprawidłowość w funkcjonowaniu sprzętu lub maszyn powinna być zgłoszona do personelu Klubu.
 4. Członek Klubu, po zakończeniu ćwiczeń jest zobowiązany do odłożenia sprzętu i akcesoriów (np. hantle, sztangi, itd.) na odpowiednie miejsce, z zachowaniem należytej ostrożności.
 5. Członek Klubu w trakcie przerwy między ćwiczeniami powinien udostępnić urządzenia, sprzęt i akcesoria innym klientom tak, aby mieli do nich swobodny dostęp.
 6. Urządzenia, sprzęt i akcesoria należy oczyścić/zdezynfekować po ich użyciu za pomocą płynu do dezynfekcji i ręczników papierowych dostępnych w Klubie.
 7. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń przeznaczonych do ćwiczeń oraz innych elementów wyposażenia (np. lustra, elewacje ścienne, plakaty, podłogi) znajdujących się w sali funkcjonalnej, Członek Klubu ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 8. Na obszarze sali funkcjonalnej zabronione jest:

–    ćwiczenie w klapkach i bosych stopach

–    ćwiczenie bez koszulki

–    spożywanie wszelkich posiłków i przekąsek

–    wnoszenia plecaków, toreb, torebek oraz walizek

–    zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu siłowni

–    rzucanie sprzętem

–    hałasowanie, przeszkadzanie ćwiczącym oraz innym osobom przebywającym w sali

–    wchodzenie na konstrukcję przyrządów w innych miejscach niż do tego przeznaczone

–    samodzielne regulowanie urządzeń, takich jak: prąd, wentylacja

–    palenie wyrobów tytoniowych (we wszystkich pomieszczeniach klubu)

–    przebywanie osób będących pod wpływem narkotyków, alkoholu, bądź substancji psychotropowych lub środków dopingujących.

–    wprowadzanie zwierząt

 1. Obowiązkiem korzystających z sali jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawianych w szatni i na sali rzeczy osobistych. Powinny one znajdować się w szafce zamkniętej na kłódkę.
 2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki.
 3. Pomieszczenie siłowni znajduje się pod mieszkaniami, więc ze względu na tą specyfikę zabrania się trenowania w sposób hałaśliwy oraz generujący wstrząsy. Obowiązuje bezwzględny zakaz rzucania sztangą w czasie wykonywania ćwiczeń (za uszkodzenia podłogi w tym zakresie odpowiada ćwiczący). Jakiekolwiek ćwiczenia ze sztangą mogą odbywać się jedynie na podeście oraz z podkładami tłumiącymi.
 4. Każdy przypadek kradzieży będzie zgłaszany na policję.
 5. Trening personalny mogą prowadzić wyłącznie Trenerzy uprawnieni do tego przez Klub Lemon Fitness. Zabronione jest prowadzenie działalności zarobkowej bez zgody operatora siłowni, tj. np. prowadzenia treningów personalnych,
 6. Osoby trenujące są zobowiązane do zmiany obuwia na sportowe (inne niż te, w których przyszli) oraz trenowania w stroju sportowym.
 7. Członek Klubu powinien używać własnego ręcznika do ćwiczeń wykonywanych na maszynach i matach.
 8. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie ćwiczeń Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu.
 9. W sali odbywają się zajęcia grupowe, na czas ich trwania część siłowni (część OCR) jest wyłączona z użytku dla osób nie biorących udział w zajęciach – co jest jednoznaczne z tym, że osoby nie biorące udziału w zajęciach grupowych nie mogą z niej korzystać.
 10. Członkowie Klubu są zobowiązani nie zakłócać zajęć z trenerami / instruktorami w żaden sposób.
 11. Członkowie Klubu są zobowiązani do wykonywania poleceń personelu.
 12. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie przyzwoicie, tak, aby nie przeszkadzać innym Członkom Klubu oraz mieszkańcom apartamentów Ludwinów znajdujących się nad Klubem oraz stosować się do ciszy nocnej obowiązującej w budynku.
 13. Wszelkie stosunki między klientami, a także instruktorami powinny odbywać się w atmosferze wzajemnego szacunku. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone.
 14. Członkowie Klubu wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie. Zdjęcia wykonywane są przez pracowników klubu Lemon Fitness w celu udostępniania ich w social mediach. Jeśli Członek Klubu nie chce, aby Jego wizerunek był udostępniony, powinien zgłosić to pracownikowi wykonującemu zdjęcia/filmik.
 15. Teren Sali siłowni objęty jest monitoringiem wizyjnym. Zgodnie z   art.  13  ust.  1 i 2  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.)   informujemy, że:
 16. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Lemon Fitness sp. Z o.o.
 17. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym obejmującym korytarze wewnątrz budynku oraz teren wokół budynku.
 18. Zapisy monitoringu przechowywane będą przez okres kilku dni od dnia nagrania. Natomiast w przypadku, w którym nagranie obrazu będzie mogło stanowić dowód  w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 19. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 20. Osobie zarejestrowanej przez system, w przypadku uznania, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 21. Przetwarzanie danych nie będzie podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 22. Zapisy monitoringu będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 23. Zapisy monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 24. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, adres email: iod@lemonfitness.pl